REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO

Regulamin bonów podarunkowych zakupionych przez formularz kontaktowy na stronie https:/anowi.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

 

 • 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych zakupionych za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem internetowym https:/anowi.pl.

 • 2 Definicje
 1. Bon Podarunkowy – sprzedawany za pośrednictwem formularza pod adresem internetowym https:/anowi.pl, wysyłany za pośrednictwem emaila lub odbierany w gabinecie pod adresem, ul. Podgórska 22, Nowy Sącz. Opłacony za pomocą przelewu, płatności kartą lub gotówką.
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego.
 3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
 4. Formularz internetowy – formularz kontaktowy, na którym składane jest zamówienie na Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie https:/anowi.pl.
 5. Wydawca Bonu – oznacza Iwonę Gondek, prowadzącą gabinet masażu Anowi, z siedzibą przy ul. Podgórskiej 22, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7352805829.
 6. Towar – produkt przedstawiony w ofercie w formularzu kontaktowym, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.
 • 3 Warunki ogólne
 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe kwotowe o dowolnej wartości. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
 2. Wzory Bonów Podarunkowych są na stronie internetowej https:/anowi.pl.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Bon Podarunkowy jest imienny i może być wykorzystany wyłącznie przez osobę Posiadacza.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
 • 4 Realizacja Bonu Podarunkowego

Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Formularzu Internetowym;
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie na stronie https:/anowi.pl.
 3. Aktywacji Bonu Podarunkowego dokonuje Nabywca w momencie zapłaty.
 4. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 5. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 6. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności.
 7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.
 • 5 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w prawie. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem emaila gabinetanowi@gmail.com lub osobiście w siedzibie firmy.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.